Home > Nieuws > Nieuwsbericht
14-02-2023 Nationaal Programma Circulaire Economie wat betekent dit voor de rubber- en kunststofindustrie?

In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) presenteert staatssecretaris Heijnen een aantal (aanvullende) maatregelen om Nederland op koers te krijgen om de gestelde milieudoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Het kabinet zet nadrukkelijk in op versnelling om Nederland circulair te maken. De kunststofindustrie krijgt speciale aandacht in dit programma. De NRK heeft voor u het 172 pagina’s tellende document geanalyseerd en bekeken wat dit betekent voor onze leden in de rubber- en kunststofindustrie.

Beeld: Martijn Beekman/Rijksoverheid

 

Eerder berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving dat er in de afgelopen twee jaar nauwelijks vooruitgang is geboekt bij het realiseren van de transitie naar een circulaire economie. Daarom wil de staatssecretaris met het NPCE inzetten op een versnelling om Nederland circulair te maken.

De komende jaren treft het kabinet tal van maatregelen om zuiniger en innovatiever om te gaan met grondstoffen en producten. Zo moeten onder meer elektronische apparaten langer mee gaan en dient de bouw meer circulair te gaan werken door minder fossiele grondstoffen te gebruiken. Alleen met meer ambitie, heldere regels en circulair ondernemerschap blijft het doel om in 2050 een economie nagenoeg zonder afval te hebben haalbaar, zo stelt de staatssecretaris Heijnen. Nederlandse overheden gaan ook veel meer circulair gaan inkopen, dat stimuleert bedrijven om te investeren in circulaire producten. Er zijn inspanningen nodig op alle niveaus: overheden, producenten en consumenten.

Het NPCE en de rubber- en kunststofindustrie
De kunststofindustrie krijgt speciale aandacht in dit programma. De kernboodschap is dat er bij het ontwerpen van producten, nagedacht moet worden over de fase ‘na het gebruik’. Daarbij moet de inzet van fossiele grondstoffen worden teruggedrongen.

Het NPCE beschrijft vier knoppen waaraan gedraaid kan worden om het grondstofgebruik, waaronder kunststoffen, meer circulair te maken:

1. Vermindering van grondstofgebruik
2. Substitutie van grondstoffen
3. Levensduurverlenging
4. Hoogwaardige verwerking

Voor de afbouw van het gebruik van fossiele grondstoffen is het nodig dat er voldoende alternatieve bronnen beschikbaar zijn. De door staatssecretaris Heijnen voorgestelde maatregelen op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), uniformering van afvalstromen en ontmoedigen van verbranden van recyclebaar afval zullen hieraan bijdragen.

Reactie NRK
De NRK waardeert de visie en insteek van het NPCE en pakt graag de uitgestoken hand van de staatssecretaris om dit jaar doelstellingen en uitwerking van maatregelen gezamenlijk verder uit te werken. Dit jaar moeten we met elkaar concreet en duidelijk maken hoe we het tussendoel van het NPCE om in 2030 het gebruik van fossiele grondstoffen te halveren gaan halen. De NRK zal haar leden hierover intensief betrekken en informeren. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid zijn middelen en financiering nodig en daar ontbreekt het nu nog aan. De NRK roept het kabinet dan ook daar in de voorjaarsnota middelen voor beschikbaar te stellen.

De analyse van het NPCE door de NRK kunt u hier lezen.

Vragen over NPCE?
Voor vragen over het NPCE kunt u contact opnemen met collega’s Thomas Hobé via hobe@nrk.nl en Harold de Graaf via degraaf@nrk.nl.

Vragen over innovatie kunt u stellen aan collega Martin van Dord via vandord@nrk.nl.