Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-06-2024 NRK uit zorgen over wetsvoorstel nationale circulaire plastic norm

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) heeft namens al haar leden haar bezorgdheid geuit over de voorgestelde wijziging van de Wet milieubeheer voor het instellen van een Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). In haar reactie op de internetconsultatie van de NCPN benadrukt de NRK dat het wetsvoorstel een ongelijk speelveld creëert voor Nederlandse verwerkers - MKB-maakindustrie en veelal familiebedrijven - en zal zorgen voor forse negatieve economische gevolgen en tegenvallende milieueffecten.


In een uitgebreide brief uit de NRK op een aantal belangrijke punten haar zorgen over de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). De grootste knelpunten van het huidige ontwerp van de NCPN zijn:

 1. Ongelijk speelveld
  Het huidige ontwerp van de wet stelt import vrij van de norm. Daarmee wijkt de voorgestelde nationale norm af van Europese regelgeving, wat leidt tot een ongelijk speelveld voor Nederlandse verwerkers in de kunststofindustrie in vergelijking met hun Europese concurrenten. De NRK pleit voor aanpassingen op Europees niveau om een gelijk speelveld te behouden.

   
 2. Inzet van recyclaat niet altijd mogelijk
  Voor veel specifieke toepassingen is de inzet van recyclaat vanuit andere wet- of regelgeving niet toegestaan. Voorbeelden zijn voedselverpakkingen, persoonlijke verzorging, waterleidingen en technische toepassingen. Maar ook in technische producten die aan hoge veiligheidseisen moeten voldoen zoals bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen, verpakkingen voor gevaarlijke goederen (ADR) of pharma toepassingen is gebruik van recyclaat niet toegestaan. Ook is er voor sommige toepassingen nog niet genoeg recyclaat beschikbaar. Dat zal leiden tot een tekort aan materialen en hogere prijzen. Onze leden kunnen die hogere prijzen niet zomaar doorberekenen aan hun klanten.

   
 3. Negatieve economische gevolgen
  Uit onderzoek van Ecorys, uitgevoerd in opdracht van de NRK, blijkt dat één op de zes verwerkers overweegt de productie naar het buitenland te verplaatsen bij invoering van de nieuwe norm. Dat zijn met name verwerkers die ook vestigingen in het buitenland hebben. Kleinere en lokaal gewortelde verwerkers geven aan dat verplaatsing geen optie is in verband met lokale connecties, zij kiezen dan voor het stopzetten van de activiteiten. De economische gevolgen voor de verwerkers, MKB-maakindustrie en veelal familiebedrijven, zijn groot! Dit zal leiden tot verlies van banen en verwerkingscapaciteit in Nederland, zonder significante vermindering van het gebruik van virgin plastics.

   
 4. Handelssysteem Circulaire Plasticeenheden werkt innovatie tegen
  Het voorgestelde handelssysteem in circulaire plasticeenheden zal zorgen voor een verschuiving van het productportfolio in Nederland. Het zal voor producten waar de inzet van recyclaat niet mogelijk is alleen maar kostprijsverhogend werken en daardoor voor klanten aanleiding zijn waar mogelijk om deze producten buiten Nederland in te kopen. Dergelijke producten hebben over het algemeen een hogere toegevoegde waarde, zijn aanjager voor innovatie en het ontwikkelen en behouden van hoogwaardige specialistische technologische kennis.  Ook zorgt dit systeem voor een grote administratieve lastendruk voor de verwerkers.
   
 5. Beperkte milieu-impact
  De NRK betwijfelt of de milieuvoordelen zoals voorgesteld in de memorie van toelichting haalbaar zijn. Met de te verwachten grote weglek van economische activiteiten uit Nederland verdwijnt ook een belangrijk aandeel van de potentiële CO2-winst. Daarnaast is de berekende CO2-winst voornamelijk gebaseerd op de inzet van mechanisch recyclaat en niet realistisch als er chemisch recyclaat moet worden gebruikt waarvan de CO2-winst lager is. Dit leidt tot lagere werkelijke milieuwinsten.

   
 6. Belemmering vrij verkeer van goederen
  Nederlandse verwerkers worden met dit wetsvoorstel onevenredig hard geraakt door de importvrijstelling en doordat export als gevolg van de forfaitaire norm ook onder de NCPN valt. De Nederlandse producten worden minder concurrerend opzichte van producten uit andere EU-landen zonder vergelijkbare eisen. Het wetsvoorstel zal dus leiden tot een belemmering van de handel tussen EU-lidstaten. Daarmee kwalificeert de NCPN uit het wetsvoorstel onmiskenbaar als een indirecte belemmering van het vrij verkeer van goederen.


De NRK ondersteunt de stappen op weg naar een circulaire economie en trekt hierin graag samen met op met haar leden, de overheid, beleidsmakers en andere stakeholders. De NRK roept de overheid op om dit wetsvoorstel te heroverwegen en in te zetten op een Europese norm, zodat het gelijk speelveld in de EU wordt gegarandeerd. De NRK benadrukt het belang van een geïntegreerde benadering waarbij de hele waardeketen betrokken is, van productie tot recycling. De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie is elke dag volop bezig met verdere verduurzaming, daarin loopt onze sector voorop.

Lees hier de volledige reactie van de NRK op de internetconsultatie