Home > Nieuws > Nieuwsbericht
12-09-2022 Update over vervolgstappen Groeifonds Circular Plastics NL

Met de uitvoering van Circular Plastics NL spannen overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Wij houden regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Circulaire Plastics NL. 

Wat zijn op dit moment de stappen die worden genomen?
Er is bij alle partijen veel enthousiasme om snel aan de slag te gaan. Hiervoor gaat het NPPR zijn uiterste best voor doen. Circular Plastics NL wordt opgenomen in de miljoenennota waardoor het budget (voor 2023) in januari 2023 beschikbaar komt.  Als eerste wordt er een bestuur aangesteld. Dit bestuur zorgt voor de oprichting van de stichting Circular Plastics NL. Het bestuur zal zo snel mogelijk een programmadirecteur werven die daarna programmamanagers zal aanstellen voor de 5 pijlers. Suggesties kunnen worden gemaild. Het zal wat tijd kosten om de gehele governance in te richten.  Verder werken de ministeries achter de schermen om de samenwerking met het programma op te zetten. 

Wat is de samenstelling van het bestuur?
Het bestuur bestaat uit onafhankelijke, gezaghebbende en deskundige personen, die goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in (delen van) het veld. Bestuursleden hebben relevante ervaring in het besturen van complexe programma’s. De omvang van deze taak beslaat per persoon maximaal 1 dag per week. Hierdoor ontstaat bestuur op hoofdlijnen.

Het bestuur wordt samengesteld uit drie personen, afkomstig uit, of grote bekendheid hebbend met, respectievelijk de industrie en MKB, innovatiebeleid/toegepaste wetenschap, en het wetenschappelijk veld. Er is binnen het programmabestuur tevens adequate kennis over het functioneren van de overheid. De leden van het bestuur zijn aansprekende boegbeelden die het programma extern succesvol kunnen vertegenwoordigen.

Hoe worden calls uitgezet?
Er worden gesprekken gevoerd met NWO en RVO om open calls uit te zetten op basis van het programma Circular Plastics NL. Hiervoor zoeken wij in overleg met NWO en RVO geschikt instrumentarium met oog op tijd (snel kunnen starten), efficiëntie en samenhang van het programma.

Hoe wordt de cofinanciering geregeld?
De toegekende financiering van het Groeifonds moet verdubbeld worden in projecten door de industrie en andere stakeholders. Hoeveel cofinanciering minimaal nodig is en of dit in kind of cash is, wordt vastgelegd in de calls die worden uitgezet. Hiervoor geldt voor ieder project dat deze moet voldoen aan de staatsteunregels.

Kunnen we al starten met projecten?
In januari 2023 is budget beschikbaar voor de uitvoer van dit programma. Dat gaat via open calls in projecten. Met NWO en RVO worden voorwaarden opgesteld waar de projecten aan moeten voldoen. De eerste calls voor het aanleveren van uitgewerkte voorstellen worden naar verwachting opengesteld in begin 2023. Na honorering van de projecten zal het geld beschikbaar worden gesteld aan de projecten. Eerder starten is op eigen risico van de uitvoerder.

Hoe wordt IP geregeld?
IP wordt geregeld in consortiumovereenkomsten. Belangrijk uitgangspunt is dat er moet worden voldaan aan de staatssteunregels en aan de subsidieregelingen van NWO en RVO.

Zijn de budgetten die zijn opgegeven in de toenmalige Letter of Supports definitief?
De budgetten zijn nog niet definitief. Budgetten worden definitief bij aanleveren van Letters of Commitments bij indienen van projectvoorstellen.

Consortium Circular Plastics NL
Circulaire Plastics NL is een initiatief van het platform MaterialenNL ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het initiatief wordt gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is een gezamenlijk inspanning geweest van initiatieven van het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) en Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE).

Brancheverenigingen en samenwerkingsverbanden hebben in dit platform samengewerkt om een consortium te vormen van meer dan 200 samenwerkende partijen bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups, scale-ups en maatschappelijke organisaties. 

Programma’s en pijlers binnen Circular Plastics NL
Circular Plastics NL ontwikkelt verschillende nationale programma’s en pijlers om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren. Hiermee werken we toe naar 100% circulariteit in 2050 (Grondstoffenakkoord), grijpen we de economische kansen en blijven internationaal toonaangevend. Niet alleen worden bijvoorbeeld huidige kringlopen gesloten, ook worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen.

De programma’s en pijlers zijn:

  • Systeemintegratie van circulaire plastics
  • Ontwerp van circulaire plastics
  • Karakteriseren, sorteren en wassen
  • Industrialisatie van plastics recycling
  • Brightlands Circular Space
  • Kraamkamer

Een beslissingsondersteuningsmodel
In het programma systeemintegratie van Circular Plastics NL wordt een beslissingsondersteuningsmodel ontworpen voor het modelleren van scenario’s. Maatschappelijke thema’s zoals life cycle assessment, kosten, business modellen, gedrag, microplastics, regelgeving en beleid, logistiek en recyclaat kwaliteit worden hierin opgenomen. Dit model geeft richting aan de circulaire plastictransitie en zorgt voor de juiste investeringen in innovatie binnen het groeifonds.

Ontwerp, karakteriseren, sorteren & wassen en recycling
De programmalijnen ‘Ontwerp van circulaire plastics’, ‘karakteriseren, sorteren en wassen’, en ‘industrialisatie van plastics recycling’ zorgen voor technologische vernieuwing en opschaling waarin de knelpunten in de keten worden opgepakt.

 

Efficiënt en inclusief ecosysteem en kraamkamer
In de programmalijn Brightlands Circular Space wordt geïnvesteerd in een faciliteiten ter versnelling van de opschaling van design tot en met recycling. Samen vormen de programma’s het fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Daarnaast is er een kraamkamer voor het ontwikkelen van innovatieve disruptieve technologie voor de volgende generatie van circulaire plastics.

Showcases
Binnen de pijlers is er veel aandacht voor ketensamenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn tien showcases gedefinieerd die aandacht hebben voor een materiaal en/of toepassing. Aandachtspunten staan vermeld in de figuur en programma’s op dit gebied zullen geïntegreerd uitgezet worden.