Home > Onderwerpen > Onderwerp
Inzet recyclaat

Het gebruik van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten is nog laag. In de EU wordt maar een deel van de beschikbare recyclaten ingezet in hoogwaardige toepassingen als virgin vervangende kunststof.
Obstakels zijn: geen constante kwaliteit van het recyclaat, verschillende kwaliteiten per aanbieder, geen stabiele aanvoer en laag bewustzijn bij verwerkers [EuPC 2017]. De consequentie is dat verwerkers afhankelijk zijn van een sterk bewegende markt met wisselende kwaliteit en een grote variatie in prijzen.

Project: Vraaggestuurde standaarden recyclaat
Toepassing van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten en verpakkingen 
Een programma gericht op de ontwikkeling van vraag gestuurde standaarden voor de kwaliteit van gerecyclede kunststoffen om circulaire toepassingen te bevorderen.

Aanpak 
In dit project worden voor de marktsegmenten verpakkingen, bouw & infrastructuur, consumentenproducten en automotive een aantal product markt combinaties (PMC’s) bepaald, waarin secundaire grondstoffen gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten en verpakkingen.
Voor deze PMC’s worden - op basis van het type kunststof, verwerkingsproces en toepassing - de vereiste specificaties bepaald van het in te zetten regranulaat.
De basis hiervoor zijn de gegevens die in dit project, in samenwerking met marktpartijen, worden verkregen en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige analytische technieken en data-analysemethoden.

  • Kunststofverwerkende bedrijven worden zo geholpen een passend recyclaat te vinden met de juiste specificaties voor hun toepassing. Dit is een belangrijke doorbraak voor de aansluiting tussen het aanbod van en de vraag naar recyclaat.

Focus 
Op dit moment wordt een groot deel van het recyclaat toegepast in 1-op-1 verkeer: een aanbieder van regranulaat of maalgoed treedt in directe onderhandeling met een afnemer. Partijen moeten voor ieder contract de specificaties onderling overeenkomen. Daarbij is zowel bij recyclers als bij verwerkers de kennis van de eigenschappen van kunststoffen regelmatig te gering om in de specificaties alle noodzakelijke parameters vast te leggen.
Deze 1-op-1 afspraken hebben ook tot gevolg dat specificaties per combinatie recycler-verwerker verschillend zijn. Als een fabrikant naar een andere aanbieder gaat moet daardoor opnieuw worden onderhandeld.
Het ontbreken van standaard specificaties is voor de hele keten (recyclers, verwerkers en specifiers/toepassers) arbeidsintensief en kostenverhogend. En belangrijk: het beperkt de groei van de inzet van recyclaat.

  • Door het opstellen van standaarden voor specificaties wordt de inzet van recyclaat vereenvoudigd en kan een verwerker eenzelfde regranulaat bij verschillende aanbieders kopen.

Doelstelling  
Het doel van het programma is om het gat te dichten tussen vraag en aanbod van recyclaat door standaardspecificaties te ontwikkelen voor geselecteerde PMC’s op basis van de kennis die in dit project verworven wordt.
Hierbij wordt in het onderzoek de vraag van de kunststofverwerkers in relatie tot de mogelijkheden in mechanische recycling centraal genomen. De eisen aan recyclaat kunnen ook invloed hebben op de specificaties van het maalgoed dat de recyclers uit de sortering ontvangen. De inzet van recyclaat kan ook tot aanpassing leiden van de ontwerpeisen van verpakkingen of van producten waarin kunststoffen zijn geïntegreerd.
De resultaten moeten een grote bijdrage leveren aan de beoogde groei van de inzet van recyclaten in Nederland van 250 kton/jaar nu tot 750 kton/jaar in 2030.

  • Centraal staat het toepassen van de ontwikkelde standaarden door marktpartijen. Daartoe worden ICT-tools ontwikkeld, wordt actief voorlichting gegeven en wordt een ondersteunend programma uitgevoerd. 

Toegevoegde waarde voor deelnemende bedrijven en stakeholders  

  • Door deelname in het project hebben bedrijven de mogelijkheid om voor de eigen producten als eerste standaardspecificaties te laten vaststellen.
  • Zo profiteren pilotbedrijven direct van de eerste uitkomsten van het programma. Ook krijgen ze ondersteuning bij de implementatie van de resultaten.

Projectpartners

(1) Stichting Polymer Science Park, Mireille Kinket, 06-5158 1556
(2) Federatie NRK, Erik de Ruijter, 06-2000 4513   
(3) provincie Overijssel, Rolf Teunis, 06-1097 0778   
(4) Oost NL, Martijn Kerssen, 06-1080 6976
(5) Wageningen Research, Ingeborg Smeding, 0317-487 176