Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-02-2021 Appèl aan staatssecretaris Van Veldhoven; maak inzet recyclaat aantrekkelijk
Appèl aan staatssecretaris Van Veldhoven; maak inzet recyclaat aantrekkelijk

Het ‘trekkersteam’ Transitieagenda Kunststoffen is bezig met de afronding van het Actieplan Toepassen Recyclaat. Dit actieplan is het antwoord op de stagnerende afzet van gerecycled plastic. De nood is hoog, om die reden brengt het team de kernboodschap nu al naar buiten. Het moet veel aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten en daarbij is actie van de overheid noodzakelijk.

Naast een dringend beroep op producenten en merkeigenaren wordt van de overheid verwacht dat ze circulair gaat inkopen en de productie en inzet van recyclaat met adequate regelgeving ondersteunt. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en vervolgens aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W).

Vraag vlot trekken op korte termijn
Volgens het Transitieteam moet het aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten. Dat vraagt eerst om design for sustainability. Ook dienen de inzameling en sortering te worden geoptimaliseerd en dient grensoverschrijdend transport van te recyclen grondstoffen binnen de EU gefaciliteerd te worden. Technische specificaties gericht op productfamilies zijn nodig. Tevens is een goede kwaliteit noodzakelijk voor producenten. Eén van de aanbevelingen is per productgroep een haalbaar minimum percentage circulaire grondstoffen op te nemen. Van de overheden wordt verwacht dat zij circulair inkopen.

Lange termijn perspectief; duidelijkheid overheid noodzakelijk
Als NRK en Plastics Europe steunen we de kernboodschap. De rubber- en kunststofindustrie kiest in de volle breedte haar weg naar duurzaam verantwoord en kwalitatief genormeerd recyclaat en hergebruik. Van de overheid verwachten wij actieve regie: een level playing field voor vergelijkbare kwaliteiten van recyclaat, biobased en virgin grondstoffen zodat bedrijven kunnen functioneren met focus op continuïteit, duurzaamheid en rendement. Dat is nu nog niet de realiteit. Het vraagt vooral afstemming tussen industrie en overheid.


Zsilt maakt volledig circulair strandspeelgoed van gerecycled polypropyleen uit post-consumer afval. 

Forse investeringen nodig
Om onze gezamenlijke ambities waar te maken moeten overheid, inzamelaars, sorteerders, mechanische en chemische recyclers en merkeigenaren fors investeren. Dat moet onder andere ertoe leiden dat in de toekomst via chemische recycling ook de lastige reststromen kunnen opgewerkt tot circulaire grondstoffen (250 kton in 2030). Bij voldoende marktvraag zullen recyclingbedrijven versneld investeren in hoogwaardige mechanische-recycling-capaciteit (750 kton in 2030). Ook plastics producenten zijn bereid fors in chemische recycling te investeren. Voorwaarde is dat de overheid deze ontwikkelingen met een level playing field beleid ondersteunt. Bedrijven hebben een lange-termijn perspectief nodig voor hun forse investeringen. “Willen we uiteindelijk toegroeien naar een circulaire economie, dan moeten de nationale en Europese overheden de industrie ondersteunen om de hiertoe noodzakelijke investeringen te doen. Producten moeten zodanig worden ontworpen dat ze beter recyclebaar zijn. Verder is de continuïteit t.a.v. de beschikbare reststromen essentieel. Door differentiering van EPR-tarieven kunnen zowel de recycleerbaarheid van de producten als de toepassing van recyclaat structureel worden gestimuleerd”, stelt Theo Stijnen, directeur PlasticsEurope Nederland.

Overheidsregie vereist
“In de kernboodschap wordt terecht gekozen tegelijk te werken aan vraag, aanbod en overheidsregie. De markt is nog veel te terughoudend over de inzet van recyclaat. Als recyclers roepen we merkeigenaren en fabrikanten dringend op om daar waar het kan recyclaat in te zetten. En het is aan de overheid voor het level playing field te zorgen. Dan kunnen wij als recyclers de noodzakelijke investeringen doen. Samen recyclaat breed inzetten geeft concreet inhoud aan de transitie naar de circulaire economie.”, stelt Mathijs Veerman namens NRK Recycling.

“Willen we de doelstellingen halen, dan is een actieve regie van zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie noodzakelijk. Ook dient er meer aandacht te zijn voor de inzameling en recycling van lang-cyclische producten. Herijking van de wet- en regelgeving voor inzet van recyclaat voor voedselcontactverpakkingen is dringend nodig. Dat vraagt om zorgvuldige én vooral snellere procedures. De noodzakelijke investeringen zijn fors, daar moet een helder toekomstbeeld tegenover staan”, vult Erik de Ruijter directeur beleid NRK aan.

Download de samenvatting en kernboodschap Actieplan Toepassen Recyclaat

Oproep tot concreet maken van intenties
Het Transitieteam roept bedrijven op bij te dragen aan het vervolg. Mireille Kinket, directeur Polymer Science Park, doet namens het Transitieteam de volgende oproep. "Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het opgestelde actieplan. Hierin staan acties beschreven die uitgevoerd moeten gaan worden om de stap naar een circulaire kunststof economie daadwerkelijk te maken. En dat betekent dat wij de bedrijven zoeken die daden bij de woorden voegen. In het actieplan staat een breed pallet aan acties. Onder te verdelen in het stimuleren van de vraag. Het ontwikkelen van het aanbod. En heel belangrijk: vraag en aanbod naar elkaar toebrengen. Dat vraagt van zowel bedrijven aan de vraagkant als aan de aanbodkant inzet om buiten de eigen gebaande paden te treden en naar elkaar toe te bewegen. En last but not least ook een stevige regisserende rol van de overheid in het stellen van marktvoorwaarden. Stimulerend (of wegnemend van belemmeringen) voor de koplopers, verplichtend in het stellen van een minimum percentage recyclaat en regulerend om het verbranden en exporteren naar landen buiten de EU te ontmoedigen.
 
Een belangrijk geluid vanuit alle betrokken partijen: Een circulaire economie komt niet op gang als we alleen in eigen ketens samenwerken. Het actieplan stelt ook dat we alleen naar een circulaire economie komen als iedereen van fabrikanten van kunststofproducten, merkeigenaars tot gebruikers, inzamelaars, sorteerder en kunststof recyclaat leveranciers daar zijn bijdrage aan verleent. Met een regisserende overheid en ondersteuning van samenwerkende kennispartners. En dat we tegelijk die stap naar voren gaan zetten en niet blijven wachten op elkaar.
 
Graag ontmoeten wij bedrijven die koploper (willen) zijn. Bedrijven (individuele of in een consortium) met de concrete intentie om 1 of meerdere producten met een hoog percentage recyclaat te vervaardigen, waar dat nu niet gebruikelijk is in de markt. Waarbij de technische uitdagingen geen onoverkomelijk probleem zijn op de korte termijn. Maar andere acties zoals genoemd in het Actieplan nodig zijn om de markt voor dit product definitief  'om' te krijgen.
 De bedrijven die zich aanmelden worden geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Kansrijke intenties worden vervolgens samen met potentiële ketenpartners verder uitgewerkt. Waar mogelijk worden één of meerdere van deze kansrijke intenties vastgelegd in een overeenkomst met het Ministerie I&W.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Laat het weten via onderstaande contactgegevens. Dan zorgen wij ervoor dat er contact wordt opgenomen."

Contactgegevens:
Mireille Kinket, Directeur Polymer Science Park
06 - 51 58 15 56, m.kinket@polymersciencepark.nl
 
Marjon Jansen, Secretaris Transitieteam Kunststoffen
06 - 21 64 96 42, marjon.jansen@rws.nl