Home > Nieuws > Nieuwsbericht
14-01-2021 Transition Time! A Circular Economy for Plastics

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Op 13 januari is het rapport ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ gepubliceerd, waarin de coalitie inzicht geeft in de plastic uitdagingen, ze innovatieve cases deelt en specifieke aanbevelingen geeft om gezamenlijke actie te stimuleren.

De publicatie is namens de DSGC (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell & Unilever) door Jan Peter Balkenende (voorzitter DSGC) aangeboden aan het Nederlandse Kabinet en Frans Timmermans (Executive Vicepresident European Commission & European Green Deal). Jan Peter Balkenede: “Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic - dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd - een bron vormt. 
Lees het hele nieuwsbericht

Alle fasen van de keten
In de publicatie worden alle fasen van de waardeketen behandeld:

  1. Promoting Principles of Circular Design: Zekerstellen dat plastic een nieuwe secundaire grondstof kan worden.
  2. Conscious Customer & Consumer Use: Waarborgen dat plastic binnen de economie behouden blijft
  3. Championing Collection Infrastructure: Opzetten van effectieve en geharmoniseerde inzamelsystemen
  4. Sustainable Production & Innovate Recycling: Opschalen van hernieuwbare grondstoffen en geavanceerde recycling
  5. Collectively Closing the Loop: Impact creëren door internationale samenwerking over de gehele waardeketen

Download hier het volledige rapport of de samenvatting


Reactie namens NRK
In een eerste reactie onderschrijft NRK de zorg van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Zonder aanvullende actie halen we de Nederlandse verduurzamingsdoelstelling niet om in 2030 1.000 ton recyclaat te gebruiken in producten. Actie is nodig van overheid en bedrijven! Erik de Ruijter: "Bouwen van een'markt pull is belangrijk. Bedrijven kunnen elkaar aanspreken op de inzet van recyclaat volgens het uitgangspunt 'apply or explain', zodat afzien van recyclaat vraagt om uitleg. Ook design for sustainability is belangrijk. Te vaak wordt er omwille van marketingwensen of kosten afgezien van redesign. Het is zaak dat bedrijven versneld de inzet van recyclaat steunen. Met steeds meer vraag naar duurzame producten is dat slim ondernemen."

NRK is van mening dat er ook een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd. Wat nog mist is een duidelijke visie met ondersteunend beleid met financiële prikkels om de inzet van recyclaat te stimuleren. Recyclaat moet financieel aantrekkelijk zijn. Daar hoort een focus bij op de kwaliteit van recyclaat. Net als economische voorwaarden zodat bedrijven investeren in capaciteit van mechanisch recyclen en het opzetten van chemische recycling. Voorts is onderzoek nodig om de kennis over recycling en ketensamenwerking uit te breiden. Tot slot vormt de heffing op de import van afval een ongewenste belemmering voor de groei van de recyclingsector en de verduurzaming van de Nederlandse economie.


Lees hieronder een reactie uit het FD van 14 januari op de publicatie
De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) van acht grote Nederlandse ondernemingen vraagt om meer regie van de Nederlandse en Europese overheid om knelpunten in de recycling van plastic aan te pakken. Zonder ingrijpen van de overheid stokt het hergebruik van plastic, betoogt het rapport. Nu wordt 30% van het Europese plastic afval hergebruikt. De Europese Unie (EU) wil dat in 2030 alle verpakkingen herbruikbaar zijn en deels uit gerecycled plastic bestaan. Maar volgens de DSGC wordt dat moeilijk. De coalitie wijst op verschillende knelpunten.

Dumping en verbranding
Zo zijn er belemmeringen binnen de EU om plastic afval naar een lidstaat te vervoeren waar het beter kan worden verwerkt. Sommige lidstaten staan dumping en verbranding van plasticafval toe. Dat ontmoedigt recycling. De kwaliteit van hergebruikt plastic moet daarnaast omhoog om meer hergebruik mogelijk te maken. En ketenpartijen moeten beter samenwerken om recycling te bevorderen. Ook de inzameling is nu vaak van een te laag niveau, volgens de DSGC. De coalitie acht 'geharmoniseerd beleid alsmede effectieve wettelijke kaders' noodzakelijk.

Timmermans zei in een reactie: "We willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen." Nu is het nieuwe plastic nog goedkoper dan gerecycled plastic. Meer hergebruik van plastic afval helpt de Europese klimaatdoelen te halen, volgens Timmermans.

De DSGC pleit onder meer voor het opzetten in Europa van geharmoniseerde inzamelsystemen, het opschalen van geavanceerde recyclingmethoden en meer internationale samenwerking.