Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Subsidieaanvraag MKB !dee start 3 september

Ongeveer 80% van de technische ondernemers maakt geen gebruik van beschikbare middelen om te investeren in scholing en ontwikkeling. MKB !dee daagt ondernemers uit zelf met ideeën te komen om de belemmeringen weg te nemen. U kunt subsidie voor een project aanvragen vanaf 3 september 2018 9.00 uur tot uiterlijk 20 september 2018 17.00 uur.

MKB Idee is gericht op technisch mkb. Het tekort aan goed geschoold technisch personeel is groot. Zelfs als iedereen die een bèta-technische studie doet en in een bèta-technisch beroep zou gaan werken, zijn er nog steeds tekorten. Het tekort aan technici moet de sector dus ook vooral oplossen via inzet op om-, bij- en herscholing.

Budget
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden.
Het subsidiebedrag per project moet lager zijn dan € 125.000. Als een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 voor het project. De deelnemers onderling mogen daarvan niet meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangen.
Het subsidieplafond voor de regeling is € 2.000.000.

Aanvragen
U kunt subsidie voor een project aanvragen vanaf 3 september 2018 9.00 uur tot uiterlijk 20 september 2018 17.00 uur.

MKB !dee is een initiatief van het ministerie van EZK. Het daagt ondernemers uit om zelf met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Binnen MKB !dee zijn er vijf categorieën om met oplossingen voor de belemmeringen aan de slag te gaan:

  • Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf.
  • Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen (bijv. BBL)
  • Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  • Krimpgebieden
  • Energie- en klimaattransitie

Kijk voor meer informatie over deze regeling op:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014